Jeżeli masz pytania Skontaktuj się z nami MESAN - Grupa SBS
ul. Gdańska 13 G
84-200 Wejherowo
mesan@mesan.pl
tel. +58 677-95-30
fax +58 677-95-36
kom. 506-037-585
Wpisz szukaną frazę

Informacja na temat stosowanego Monitoringu Wizyjnego w obiektach i pomieszczeniach Firma MESAN – gr

 

Informacja na temat stosowanego Monitoringu Wizyjnego
w obiektach i pomieszczeniach Firma MESAN – grupa SBS z siedzibą
w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 13/G

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych rejestrowanych i pozyskanych z systemu monitoringu jest Firma MESAN – grupa SBS z siedzibą w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 13/G.

 2.  

  Zgodnie z RODO, Kierownictwo Firmy informuje, że Firma MESAN – grupa SBS z siedzibą
  w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 13/G
  w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych w Firmie, a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.

 3.  

  Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez Firmę
  zostały dobrane zgodnie z art. 32 i 35 RODO.

 4.  

  Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemie
  monitoringu prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Firmy Mesan – grupa SBS – e-mail:
  odo@mesan.pl

 5.  

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu jest art. 6 ust. 1 litera e i f RODO w odniesieniu do art. 22KP, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia, oraz dobre imię administratora danych osobowych.

 6.  

  Monitoring obejmuje: wejścia do budynku, sala sprzedażowa.

 7.  

  Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz
  w sposób ciągły – tryb dzień/noc w kolorze.
  Kamery nie rejestrują dźwięku.

 8.  

  Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 9.  

  Dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 10.  

  Dane osobowe w postaci wizerunku są przechowywane przez Administratora Danych przez
  maksymalny okres do 30 dni.

 11.  

  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
  podstawie przepisów prawa lub też jeżeli Firma Mesan (jako podmiot gospodarczy lub też
  pracodawca w stosunku do pracowników) powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
  w postępowaniu, termin określony w pkt. 10 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
  zakończenia tego postępowania.

 12.  

  Dostęp do danych w systemie monitoringu jest ściśle chroniony i dostępny wyłącznie dla określonych i upoważnionych osób przez Administratora Danych.

 13.  

  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz żądania ograniczenia jego przetwarzania.

 14.  

  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli stwierdzi, iż posiada wiarygodne dowody, że dane te przetwarzane są z naruszeniem obowiązującego prawa.

 15.  

  Dane z monitoringu nie będą wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystane w celu profilowania.

 16. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do
  przebywania w budynku i pomieszczeniach
  Firmy MESAN – grupa SBS z siedzibą w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 13/G.